Statut

Temeljem  članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 77/14.) i članka 14. i 55. stavak 3. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11, 86/12., i 94/13.) Skupština Školskog športskog saveza „Zaprešićki kraj“ na svojoj 1. redovnoj sjednici  održanoj 21. rujna 2015. godine, donosi

S   T   A   T   U   T

ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ “ZAPREŠIĆKI KRAJ”

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata, ciljevima i području djelovanja Školskog športskog saveza „Zaprešićki kraj“ (u daljnjem tekstu ŠŠSZK) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se osiguravaju ciljevi, načinu osiguranja javnosti rada, o članstvu Saveza, vođenja popisa članova, o pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova, o tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
 2. Školski športski savez “Zaprešićki kraj” obuhvaća članove školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola i djecu vrtića grada Zaprešića, te općina Brdovec, Pušća, Bistra, Jakovlje, Marija Gorica, Luka, i Dubravica, ukoliko postoji interes članova s područja tih općina, a nije protivno posebnim zakonskim propisima.

Članak 2.

 1. ŠŠSZK se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama.
 2. ŠŠSZK je neprofitna pravna osoba.
 3. ŠŠSZK se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.
 4. ŠŠSZK se upisuje u registar sportskih djelatnosti pri nadležnom tijelu državne uprave.
 5. ŠŠSZK se upisuje u registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv udruge glasi: Školski športski savez “Zaprešićki kraj”.

Skraćeni naziv Udruge glasi : ŠŠSZK.

Sjedište je u Zaprešiću, V. Nazora 2A

Članak 4.

ŠŠSZK član je Županijskog školskog športskog saveza i Hrvatskog školskog športskog saveza.

Članak 5.

ŠŠSZK predstavlja i zastupa predsjednik i tajnik, a u slučaju njihove spriječenosti dopredsjednik.

Članak 6.

ŠŠSZK ima svoj znak. Znak je pravokutnog oblika. U gornjem dijelu znaka piše ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ “ZAPREŠIĆKI KRAJ” , a u donjem dijelu naziv ZAPREŠIĆKI KRAJ.

Članak 7.

ŠŠSZK ima pečat okruglog oblika, promjera 35 mm. U rub pečata ispisan je naziv ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ “ZAPREŠIĆKI KRAJ”, a u sredini pečata piše ŠŠSZK i povezanih pet krugova i na dnu naziv ZAPREŠIĆKI KRAJ.

Članak 8.

U ŠŠSZK nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda te prava čovjeka i građanina.

Članak 9.

Rad ŠŠSZK je javan. Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu ŠŠSZK osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.

 1. CILJEVI I ZADAĆE ŠŠSZK-a

Članak 10.

 1. Područje djelovanja ŠŠSZK istovjetno ciljevima je školski i predškolski šport.
 2. ŠŠSZK je osnovan s ciljem poticanja i organizacije školskog sporta, predškolskog športa, usklađivanja aktivnosti svojih članica te koordinacije i provedbe aktivnosti školskih sportskih društava i vrtića.
 1. Djelatnosti kojima ŠŠSZK ostvaruje ciljeve su:

– predlaganje i sudjelovanje u provedbi javnih potreba u školskom i predškolskom športu u Zaprešiću i okolnim općinama i Zagrebačkoj županiji;

– razvoj športa u okviru školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola i vrtića grada Zaprešića i općina Brdovec, Pušća, Bistra, Jakovlje, Marija Gorica, Luka, i Dubravica.

– omasovljenju i unapređenju športa u školama i vrtićima,

– razvijanju odgojnih funkcija, razvijanju svestrane ličnosti učenika, djece športaša,

– razvoju i obogaćivanju međuljudskih odnosa i obogaćivanju izvannastavnih i izvanškolskih športskih djelatnosti,

– afirmiranju amaterskih načela u športu,

– stvaranju školovane baze za pripremu vrhunskih športaša,

– objedinjavanju, usmjeravanju, koordiniranju natjecanja školskog športa osnovnih i srednjih škola te vrtića,

– razvijanju suradnje sa športskim savezima oko organiziranja natjecanja,

– razvijanju suradnje sa klubovima, nosiocima pojedinih športova, uključivanje trenera i voditelja iz klubova u pojedinim sekcijama školskog športskog društva,

– razvijanju suradnje unutar grada Zaprešića i općina Brdovec, Pušća, Bistra, Jakovlje, Marija Gorica, Luka, i Dubravica i šire,

– suradnji sa Županijskim školskim športskim savezom i Hrvatskim školskim športskim savezom te Hrvatskim

Olimpijskim odborom oko organizacije gradsko-općinskih, županijskih, poluzavršnih i završnih državnih natjecanja školskih športskih društava i vrtića

– organiziranju seminara koji bi bili priznati kao stručno usavršavanje.

Članak 11.

U ostvarivanju svojih ciljeva ŠŠSZK ima zadaću da u svojem djelokrugu osobito:

-predlaže i sudjeluje u utvrđivanju programa športa u školama i vrtićima, kroz objedinjavanje i djelovanje školskih

športskih društava pri školama i vrtićima,

-koordinira organizaciju natjecanja školskih športskih društava u športovima koje utvrdi Hrvatski športski savez na razini grada i općina.

-športsko rekreativne aktivnosti tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih školskih praznika i obuku plivanja,

-organizira prigodna natjecanja i manifestacije vezane za jubileje i praznike grada i općina.

-organizira seminare koji su stručno usavršavanje učitelja TZK

-suradnja s općinama, gradovima, županijama nadležnim za pitanje školskog i predškolskog sporta.

Članak 12.

Ciljeve i zadatke utvrđene statutom ŠŠSZK ostvaruje putem svojih tijela i putem svojih predstavnika u drugim školskim športskim društvima, športskim udrugama i savezima. Ostvaruje ih i kroz suradnju sa udrugama koje okupljaju djecu i mladež, a u svojim programima imaju i športske aktivnosti.

III. ČLANICE ŠŠSZK-a

Članak 13.

U ŠŠSZK udružuju se:

– predstavnici iz školskih športskih društava osnovnih škola

– predstavnici iz školskih športskih društava srednjih škola

– predstavnici iz dječjih vrtića

Članak 14.

Školska športska društva i vrtići iz članka 13. ovog Statuta, da bi postale članice ŠŠSZK moraju ŠŠSZK dostaviti slijedeće:

– osnovne podatke o članstvu, te ime i prezime profesora TZK koji zastupa školu ili vrtić,  odnosno koji je predstavnik u Skupštini ŠŠSZK-a;

– članice su obvezne provoditi odluke i zaključke tijela ŠŠSZK, te su odgovorne za njihovu provedbu;

– Statut, Poslovnik o radu i ostali opći akti članica moraju biti sukladni zakonima, važećim Pravilnicima i drugim propisima, ovom Statutu, te ostalim općim aktima ŠŠSZK;

– popis članica vodi tajnik ŠŠSZK u elektroničkom obliku, a isti obvezno sadrži slijedeće podatke:

– podatke o nazivu članice,

– OIB članice,

Popis članica ŠŠSZK mora biti dostupan na uvid svim članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 15.

Članstvo u ŠŠSZK -u prestaje:

– prestankom djelovanja i postojanja udružene članice i

– ako je članici zabranjeno djelovanje u skladu sa zakonom,

 1. UPRAVLJANJE POSLOVIMA ŠŠSZK-a
 1. Zajedničke odredbe

Članak 16.

Članice ŠŠSZK sudjeluju u upravljanju putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranja u određenim tijelima a na druge načine utvrđene statutom.

Članak 17.

Članice ŠŠSZK biraju predstavnike u tijela ŠŠSZK. Svaka članica ima u Skupštini ŠŠSZK po jednog predstavnika.

 1. Tijela ŠŠSZK

Članak 18.

Tijela ŠŠSZK jesu:

1.Skupština ŠŠSZK

2.Predsjednik

3.Upravni odbor

4.Tajnik

5.Nadzor odbor

 1. Likvidator

2.1. Skupština ŠŠSZK

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja ŠŠSZK.

Skupštinu čine predstavnici školskih športskih društava osnovnih škola i srednjih škola, predstavnici vrtića i predstavnik grada Zaprešića. Za Skupštinu ŠŠSZK svaka škola, vrtić članovi određuju svojeg predstavnika pismenim putem. Za osnivačku sjednicu vrijedi isti izbor predstavnika.

Članak 20.

Broj članova Skupštine određuje se odlukom Skupštine sukladno članku 19. Statuta.

Predstavnik u skupštini ŠŠSZK može biti osoba koja je zaposlena u osnovnoj ili srednjoj školi, vrtiću koji predstavlja.

Mandat predstavnika u Skupštini ŠŠSZK traje četiri godine te predstavnik može biti ponovno biran.

Članak 21.

Predsjednik ŠŠSZK najkasnije tri mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak imenovanja za predstavnike u Skupštini za slijedeće razdoblje.

Skupština u novom sastavu počinje radom ako odluku o izboru predstavnika dostave najmanje dvije trećine članica.

Prvu sjednicu Skupštine saziva predsjednik.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika.

Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova na sjednici Skupštine.

Iznimno, Skupština donosi odluku većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine kada:

– donosi i mijenja Statut ŠŠSZK i

– utvrđuje planske dokumente, financijske dokumente ŠŠSZK za tekuću godinu.

 

Članak 22.

Skupštinu saziva predsjednik:

– kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu;

– na temelju zaključka Upravnog odbora;

– na zahtjev najmanje jedne četvrtine članica;

– na zahtjev Nadzornog odbora.

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se najmanje sedam dana (7) prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Članak 23.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici sportskih tijela gradova i općina Zagrebačke županije, predstavnici općina, gradova i županije te drugih organizacija, bez prava odlučivanja.

Predstavnike određenih udruga i tijela poziva predsjednik Skupštine.

Članak 24.

1.Skupština ŠŠSZK:

usvaja statut, njegove izmjene i dopune;

bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo ŠŠSZK koje bira Skupština;

potvrđuje Upravni odbor;

bira i razrješava druga tijela ŠŠSZK, ako statutom nije drukčije propisano;

odlučuje o udruživanju u ŠŠSZK, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja ŠŠSZK;

usvaja  plan rada i financijski plan za  slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

usvaja godišnje financijsko izvješće;

odlučuje o primjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine ŠŠSZK;

donosi odluku o statusnim promjenama;

bira i opoziva likvidatora ŠŠSZK;

te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela ŠŠSZK.

Članak 25.

– Skupština redovno zasjeda najmanje jedan puta godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

– Izvanredna se Skupština sastaje prema potrebi, a može biti i izborna.

Članak 26.

 1. Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik na vlastitu inicijativu kad prosudi da je to potrebno.
 2. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja Skupštine.
 3. Predsjednik saziva sjednicu Skupštine u roku od sedam (7) dana i na pisani zahtjev većine članova Upravnog odbora, nadzornog odbora te dvije trećine svih članica Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ukoliko Predsjednik u roku od sedam (7) dana ne sazove sjednicu Skupštine, istu će sazvati predlagači.
 4. Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje sedam (7) dana ranije.
 5. Sjednice izborne Skupštine sazivaju se najmanje sedam (7) dana ranije.
 6. U slučaju isteka mandata tijelima ŠŠSZK Skupštinu ŠŠSZK saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članica ŠŠSZK koje su upisane u popis članica ŠŠSZK prije isteka mandata tijelima ŠŠSZK.

Članak 27.

 1. Sjednicama Skupštine predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti Dopredsjednik.
 2. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i predsjednik te se isti trajno čuva u pismohrani ŠŠSZK.

Članak 28.

 1. Glasovanje na Skupštini se obavlja u pravilu javno, osim ako ovim Statutom ili drugim općim aktom ŠŠSZK nije određeno da je glasovanje tajno.
 2. Postupak glasovanja i način izbora Predsjednika obavlja se temeljem odredbi ovog Statuta te Poslovnika o radu Skupštine.
 3. Skupština donosi Statut te njegove izmjene i dopune, imenuje i razrješava Predsjednika natpolovičnom većinom svih članica Skupštine.

Članak 29.

Javno glasovanje odvija se dizanjem ruku.

2.2. Predsjednik

Članak 30.

Za predsjednika može biti birana osoba iz redova predstavnika u  Skupštini  čiju kandidaturu pismeno podrži  najmanje 5 predstavnika u Skupštini ŠŠSZK. Svaki predstavnik u Skupštini može podržati samo jednog kandidata za predsjednika.

Mandat predsjednika traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Predsjednik se bira tajnim glasovanjem.

Članak 31.

Predsjednik:

rukovodi radom ŠŠSZK,  zastupa i predstavlja ŠŠSZK;

saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;

brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i  Upravnog odbora;

potpisuje akte koje donosi Skupština i  Upravni odbor;

obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor;

je predstavnik ŠŠSZK u Upravnom odboru Školskog športskog saveza Zagrebačke županije po položaju.

može Upravnom odboru predložiti drugog predstavnika iz redova Upravnog odbora u Upravni odbor Školskog športskog saveza Zagrebačke županije

Članak 32.

Predsjedniku u njegovu radu pomaže dopredsjednik, koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

2.3. Upravni odbor

Članak 33.

Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo ŠŠSZK koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima ŠŠSZK.

Članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornost u radu.

Članak 34.

Upravni odbor ima 14 članova.

Članovi Upravnog odbora biraju se iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Sastav Upravnog odbora je po jedan predstavnik osnovnih i srednjih škola i po jedan predstavnik vrtića.

Članak 35.

Radom Upravnog odbora rukovodi predsjednik ŠŠSZK.

U slučaju odsutnosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik ŠŠSZK.

Članak 36.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik ŠŠSZK.

Članak 37.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Odluke donosi javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 38.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini.

Upravni odbor ili član istog opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti svaki član ili najmanje pet predstavnika u Skupštini, ili predsjednik.

Članak 39.

Upravni odbor:

utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština,

priprema materijale o kojim će odlučivati Skupština;

bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju predstavnici ŠŠSZK;

razmatra rad predstavnika u drugim organizacijama;

imenuje i razrješava tajnika i dopredsjednika na prijedlog predsjednika

organizira rad i djelovanje između sjednica Skupštine;

provodi i osigurava provođenje odluka Skupštine;

donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje;

odlučuje o primanju u privremeno članstvo;

utvrđuje prijedlog financijskog plana i financijskog izvješća;

utvrđuje program rada;

izvršava financijski plan;

upravlja pokretnim i nepokretnim stvarima;

imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela;

na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik-bilješka;

donosi kalendar i propozicije natjecanja školskih sportskih društava grada Zaprešića, te općina Brdovec, Pušća, Bistra, Jakovlje, Marija Gorica, Luka, i Dubravica ;

odlučuje o domaćinstvima provedbe svih aktivnosti;

donosi odluke o naknadama i nagradama;

obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima;

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

2.4. Tajnik

Članak 40.

Tajnika imenuje Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

Mandat tajnika traje četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Tajnik amaterski obavlja poslove i za svoj rad odgovoran je Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku.

Uvjete koje mora ispunjavati tajnik te međusobna prava i obveze, utvrđuje Upravni odbor.

Članak 41.

Tajnik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim radom povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte, zbog čega nastanu štetne posljedice.

Tajnik može biti razriješen dužnosti ako neosnovano odbije izvršavati odluke Skupštine i Upravnog odbora, te zbog nezakonitog rada ili zlouporabe dužnosti.

Inicijativu za razrješenje tajnika može dati Predsjednik, Upravni odbor ili najmanje pet predstavnika u Skupštini.

Tajnik može biti razriješen dužnosti na vlastiti pismeni zahtjev.

Članak 42.

Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje ga osoba koju odredi Upravni odbor.

Članak 43.

Tajnik:

obavlja stručne i administrativne poslove;

tajnik poslove obavlja amaterski;

brine i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa;

brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza;

zastupa ŠŠSZK u svim poslovima;

naredbodavac je za izvršenje financijskog plana ŠŠSZK na temelju financijskog plana;

pomaže u radu predsjednika i predsjednicima drugih tijela;

odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela;

brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela;

brine o osiguranju javnosti rada i poslovima informiranja;

obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika.

2.5. Nadzorni odbor

Članak 44.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad financijskim poslovanjem.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz svojih redova.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članka 45.

Nadzorni odbor:

– nadzire zakonitost u financijskom poslovanju;

– nadzire izvršavanje ugovorenih i drugih obveza;

– prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana;

– kontrolira izvješća Upravnog odbora o izvršenju planova i programa rada te o utrošku financijskih sredstava i daje svoje mišljenje na ista.

2.6. Likvidator

Članak 46.

Likvidatora udruge bira i opoziva  Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

utvrditi stanje na poslovnom računu udruge;

utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja;

utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja;

u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi;

u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 1. Radna tijela

Članak 47.

Upravni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može osnivati stalna ili povremena radna tijela. Upravni odbor može za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela (Verifikacijska komisija, Kandidacijska komisija, Zapisničar) utvrđuje se sastav, zadaća, ovlaštenje, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Upravnom odboru i predsjedniku.

 1. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 48.

ŠŠSZK ostvaruje sredstva za rad i izvršavanje svojih ciljeva i zadaća od:

 1. financijskih sredstava iz proračuna grada Zaprešića i općina Brdovec, Pušća, Bistra, Jakovlje, Marija Gorica, Luka, i Dubravica koje ostvaruje temeljem programa javnih potreba u sportu.
 2. financijskih sredstava koje ostvari od HŠŠS.
 3. financijskih sredstava koje ostvari od Županijskog školskog športskog saveza.
 4. financijskih sredstva za organizaciju Seminara.
 5. dobrovoljnih priloga i poklona.
 6. i drugih izvora sukladno zakonu.
 1. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 49.

ŠŠSZK može ustanoviti dodjelu nagrada i priznanja školskim sportskim društvima, vrtićima, sekcijama i pojedincima.

Vrste nagrada i priznanja te postupak njihova donošenja utvrđuje se odlukom Upravnog odbora.

Članak 50.

ŠŠSZK može pojedinca, kao i školsko športsko društvo, vrtić, zaslužnu za razvitak školskog i predškolskog športa, predložiti za nagradu i priznanje na razini općine, Grada, Županije i Republike Hrvatske.

VII.  NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 51.

Inicijativu za donošenje, izmjene i dopune Statuta i drugih akata ŠŠSZK mogu dati:

– Skupština ŠŠSZK;

– Upravni odbor;

– Predsjednik;

– Nadzorni odbor;

– članice ŠŠSZK.

Nacrt akta priprema Upravni odbor, dostavlja članicama materijal radi dostave primjedbi i davanja mišljenja o istome.

Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog akta.

Članak 52.

Tumačenje Statuta i drugih akata, daje tijelo koje ga je donijelo.

VIII  NADZOR

Članak 53.

Članovi udruge sami nadziru rad ŠŠSZK.

Ako član ŠŠSZK smatra da je povrijeđen statut ili drugi opći akt, ovlašten je na to upozoriti skupštinu, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 54.

Spor /sukob interesa u ŠŠSZK postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova ŠŠSZK. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća ŠŠSZK da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, ŠŠSZK podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

X PRESTANAK POSTOJANJA ŠŠSZK

Članak 55.

ŠŠSZK prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zaprešić, 21. rujna 2015.

 

PREDSJEDNIK:

Marijan Bužanić,prof.